Skip to content

Isus ispitit în deșert

Evangheliile ne spun că imediat după botezul lui, Iisus…

12 Îndată, Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau îngerii.

Marcu 1:12-13

Putem crede că este destul de ciudat faptul că Isus a ieșit direct în pustie pentru a fi testat/ispitit. Și de ce timp de 40 de zile? Dar acest lucru nu este întâmplător. Isus face o afirmație uluitoare făcând asta. Pentru a-l vedea, trebuie să cunoaștem istoria israeliților cu 1500 de ani înainte de vremea lui Isus. 

Flashback la testarea în deșert din Israel

Imediat după a lui Israel botezul în trecerea Mării, …

16 Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; şi au ajuns în pustia Sin, care este între Elim şi Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieşirea lor din ţara Egiptului. Şi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise şi Aaron. Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.”

Exod 16:1-3

Imediat după botez, ei au intrat în deșert pentru a face față încercării de foame. Și au ajuns să rămână în deșert 40 de ani!

13 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească în pustie timp de patruzeci de ani, până la stingerea întregului leat de oameni care făcuseră rău înaintea Domnului.

Numeri 32:13

Isus preia din nou testele lui Israel, trecând în numele națiunii

Isus a reluat această încercare a lui Israel în deșert. Testarea lui în deșert timp de 40 de zile a deranjat testarea Israelului timp de 40 de ani. Făcând asta, el a fost simbolic pretinzând că reprezintă Israelul. Observați cum l-a încercat ispititorul pe Isus.

Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini”.

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.”

Matei 4: 1-4
Distant Shores Media/Sweet PublishingCC BY-SA 3.0, prin Wikimedia Commons

Ispititorul L-a încercat mai întâi pe Isus cu foamea imediat după botez. Cum s-ar comporta când i-ar fi foame? Acesta a fost exact același test prin care a trecut Israel. 

A doua ispită a fost să testăm prevederile lui Dumnezeu.

Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră’.”

11 Căci El va porunci îngerilor Săi

să te păzească în toate căile tale,

12 şi ei te vor duce pe mâini,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

Psalmi 91:11-12

„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’.”

Matei 4:5-7

În cei 40 de ani petrecuți în deșert, națiunea Israel îl pusese pe Dumnezeu la încercare de multe ori, inclusiv: când L-au încercat pe Dumnezeu să le furnizeze apă la Massacu dorind carne în loc de pâinerefuzând să intre pe pământ din cauza fricii. Ca Israel, Isus s-a confruntat acum cu aceeași ispită, dar acest Israel a trecut testul.

La cine se referă diavolul?

Observați cum diavolul citează Psalmul 91 pentru a-I ispiti pe Isus. Vezi pasajul complet din care citase doar o parte (care este subliniat).

10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge,

nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11 Căci El va porunci îngerilor Săi

să te păzească în toate căile tale,

12 şi ei te vor duce pe mâini,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci

şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.

Psalmi 91:10-13

Rețineți că acest psalm se referă la un „tu”, despre care diavolul credea că se referea la „Fiul lui Dumnezeu”. Dar Psalmul 91 nu spune „Fiul lui Dumnezeu”, deci cum a dedus diavolul „Fiul lui Dumnezeu” din Psalmul 91?

Leul – Înapoi la Iacov

Psalmul 91 a declarat că acest „tu”. ‘călca în picioare” cel “leu mare“Și”serpentina‘ (v.13). „Leul” este o referire la tribul lui Iuda al israeliților. Iacov proorocise în zorii națiunii că:

Iudo, tu vei primi laudele fraţilor tăi.

Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi.

Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.

Iuda este un pui de leu.

Tu te-ai întors de la măcel, fiule!

Iuda îşi pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică: cine-l va scula?

10 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,

Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,

Până va veni Şilo[a],

Şi de El vor asculta popoarele.

Geneza 49:8-10

Iacov afirmase că tribul lui Iuda era ca un leu din care ar proveni un „el” și că acest „el” ar stăpâni. Psalmul 91 continuase această temă. Declarând că „tu” vei călca în picioare „leul”, Psalmul 91 a spus că el va fi conducătorul lui Iuda.

Serpentina – Înapoi în grădină

Psalmul 91, pe care diavolul l-a citat, a mai spus că va „călca în picioare șarpele‘. Aceasta este o referire directă la Promisiunea din grădină că „odrasle femeii” ar zdrobi șarpele. Să o revizuim cu o diagramă care arată personajele și relațiile lor din această Promisiune:

Deci Domnul Dumnezeu a zis șarpelui…

 15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

Geneza 3:15

Discutat mai detaliat aici, Dumnezeu făcuse această Promisiune în grădină, dar nu completase detaliile. Acum știm că „Femeia” este Maria[I] pentru că ea a fost singura persoană care a avut un descendent fără bărbat – era virgină. Prin urmare, descendenții ei, „el” promis, vedem acum că este Isus. Promisiunea antică a prezis că Isus („el”) va zdrobi șarpele. Psalmul 91, pe care Satana îl citase în ispitirea lui Isus, a reiterat promisiunea

„vei călca în picioare pe marele leu și șarpele. (V13)

Diavolul a citat din Psalmul 91 care, la rândul său, se referea la aceste două profeții anterioare despre un „el” care va veni, care avea să conducă și, de asemenea, îl va zdrobi pe diavol. Astfel, ispititorul știa că versetele pe care le cita în Psalmi se refereau la Fiul lui Dumnezeu (= conducător). Diavolul L-a ispitit pe Isus să împlinească aceste promisiuni într-un mod greșit. Aceste profeții aveau să fie împlinite, nu prin sărirea lui Isus de la templu pentru a atrage atenția asupra lui însuși, ci prin urmarea lui Isus pe planul revelat de profeții precedenți.

3rd Ispita – cui să te închini?

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”.

10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.”

11 Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Matei 4: 8-11

În timp ce Moise a fost sus muntele Sinai timp de 40 de zile primind Zece comandamente, Israel a început să se închine Vițelului de Aur. După cum relatează Biblia

32 Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!” Aaron le-a răspuns: „Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine.”

Exod 32:1-2

Așa că au început să facă și să se închine Vițelul de Aur. Israelul a eșuat chiar înainte să înceapă testul. Rezistă la aceasta 3rd ispita Iisus a re-vizitat acel test. Și prin el Israel a trecut acum încercarea.

„Hristos” înseamnă „uns” să conducă deci Isus are dreptul de a conduce. Satana L-a ispitit pe Isus cu ceea ce îi aparținea de drept, dar Satana l-a ispitit să ia o scurtătură greșită la stăpânirea lui și îl ispitea pe Isus să se închine lui pentru a o obține. Isus a rezistat ispitei lui Satana, citând (din nou) din Moise.  

Isus – cineva care ne înțelege

Această ispitire a lui Isus este crucială pentru noi. Biblia spune despre Isus:

18 Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.

Evrei 2:18

Și

15 Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 16 Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 4:15-16

Adesea presupunem că putem avea dreptate cu Dumnezeu pe meritul nostru. Sau avem încredere că un oficial religios va fi Mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Dar Isus este Marele Preot care ne simpatizează și ne înțelege. El ne ajută în ispitele noastre tocmai pentru că El însuși fusese ispitit – dar fără păcat. Și astfel putem avea încredere înaintea lui Dumnezeu cu Isus ca Mare Preot al nostru, pentru că a trecut prin cele mai grele ispite, dar nu a cedat niciodată și nu a păcătuit. El este cineva care ne înțelege și ne poate ajuta cu propriile noastre ispite și păcate. El este singurul calificat spiritual să fie Preotul nostru. Întrebarea este: Îl lăsăm?

Concluzie

Am văzut cum au fost ispitele lui Isus, ca ale lui naşterezborul copilăriei, și botez, pretenția sa de a fi împlinirea Israelului – cum ar fi trebuit să se dezvolte Israelul. Cele 40 de zile petrecute în pustie au modelat și cele 40 de zile ale lui Moise fără să mănânce în timp ce a primit Zece comandamente.  Isus modelează cu Moise și cu Israel. Privim acest lucru mai în profunzime când Isus își începe slujirea de predare. Ne încheiem ancheta aici.


[I] „Femeia” este, de asemenea, o referire la Israel. Israelul este reprezentat ca o femeie logodită cu Dumnezeu (Isaia 62:5, Ezechiel 16:32, Ieremia 3:20) și este, de asemenea, ilustrat astfel în Apocalipsa 12. Deci există două identități la fel de valide pentru „femeia” din Geneza 3: 15